Integritetspolicy

Vi på Tvåhjulsmästarna Piteå värnar om dig som kund och din integritet. Därför välkomnar vi den nya dataskyddförordningen, GDPR.
Vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder olika typer av personuppgifter.
För oss är det viktigt att du förstår och känner dig i trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Vem är ansvarig för personuppgifterna vi samlar in?
Personuppgiftsansvarig är:
THM i Piteå AB
Västergatan 9
94133 Piteå
Org.nr: 556815-8470

Vad är en personuppgift?
Alla uppgifter eller information som kan kopplas till dig direkt eller indirekt räknas som personuppgifter t.ex. namn, adress, personnummer, kontonummer, fotografi eller IP-adress.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
De personuppgifter du ger till oss när du använder våra tjänster (servicebokning m.m), gör ett köp på slcykel.se eller kontaktar oss via kundtjänst. Vid event och marknadsföringskampanjer samt när du besöker vår hemsida (t.ex. via IP-adress och cookies)

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
När du blir kund hos oss samlar vi följande personuppgifter: namn, e-postadress, mobilnummer, postadress, personnummer och hur du önskar bli kontaktad. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och ålder samt för att uppdatera vårt kundregister med dina adressuppgifter.
Vi behandlar även de personuppgifter du lämnar till oss i samband med när du kontaktar oss via vår kundservice via telefon, e-post, webb eller vid besök i någon av våra butiker.
Nedan följer olika ändamål (varför) för olika behandlingar och vilka personuppgifter vi använder samt vilken laglig grund vi har för detta.

När du handlar i vår webbshop samt bokar tjänster via vår hemsida
Ändamål: Hantering av köp på tvahjulsmastarnapitea.se
Behandlingar som utförs:

 •  För att leverera ditt köp på vår webbsida. Detta inkluderar avisering.
 • Hantering av betalning samt analys angående betallösningar vilket kan innefatta kontroll mot betalningshistorik och kreditupplysningar 
 • Hantering av reklamations-och garantiärenden 
 • För att hantera ångerrätten

Personuppgifter som behandlas: Namn, personnummer, kontaktuppgifter (e-post, adress och mobilnummer), ordernummer, köpinformation, betalningsinformation, kreditupplysningar samt IP-adress

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Rättslig förpliktelse: Att hantera eventuell ångerrätt är nödvändigt för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi sparar även din IP-adress för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagen.

Ändamål: Hantering av tjänsten servicebokning av din cykel
Behandlingar som utförs:

 • Mottagande av bokning och avbokning
 • Kommunikation kring bokningen


Personuppgifter som behandlas: Namn, kontaktuppgifter och eventuella anteckningar som du själv väljer att lämna.

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtal Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna hantera din bokning. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig service.

Kontakt med kundservice
Ändamål: Hantering av kundserviceärenden (Kontakt med kundtjänst)
Behandlingar som utförs:

 • För att hantera ditt ärende när du tar kontakt med oss via e-post, telefon eller i våra sociala kanaler. Samt vid serviceärenden i butik.
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden


Personuppgifter som behandlas: Namn, e-postadress, telefonnummer, den information du lämnar till oss t.ex. angående köp eller historik samt användaruppgifter (endast medlemmar).

Laglig grund: Berättigat intresse och avtal. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende alternativt för att fullgöra köpeavtalet Om uppgifterna inte lämnas kan våra kontraktuella åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig hjälp enligt avtalet.

Övriga personuppgiftsbehandlingar
Ändamål: För att utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort (generella analyser på användarna som en helhet)
Behandlingar som utförs:

 • Göra vår hemsida och tjänster mer användarvänliga.
 • Framtagandet av underlag för att förbättra våra varu- och logistikflöden, även sett ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, förbättra vårt sortiment samt förbättra vårt IT-system för att höja säkerheten.
 • Framtagandet av underlag för att planera nyetableringar av butiker och lager
 • Ge våra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment.
 • Analysen baseras på uppgifter som vi samlar in som gör att du sorteras in i ett kundsegment. Analyserna görs sedan på en nivå som inte är kopplad till dig som kund.

Personuppgifter som behandlas: Klick- och besökshistorik, ålder, bostadsort, korrespondens och feedback angående våra produkter och tjänster. Information om hur kunden interagerat med oss t.ex. var och hur länge olika sidor besökts, svarstider och nedladdningsfel. Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställningar, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform

Laglig grund:  Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att utveckla företaget samt att göra det mer användarvänligt för besökaren/kunden.

Ändamål: Förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
Behandlingar som utförs:

 • Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser

Personuppgifter som behandlas: Personnummer, videoinspelningar från kameraövervakning, köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) samt uppgifter om hur våra digitala tjänster används. Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställningar, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig att tillgodose vårt intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Ändamål: För att Tvåhjulsmästarna Piteå ska kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
Behandlingar som utförs:

 • Nödvändig hantering enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut
 • Regler kring produktansvar och produktsäkerhet 
 • Framtagande av kommunikation och informera allmänhet och kunder om produktlarm och rättåterkallelser.

Personuppgifter som behandlas: Namn, personnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, din korrespondens och användaruppgifter. Uppgift om köptidpunkt, köpställe och eventuellt fel

Laglig grund: Rättslig förpliktelse Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan det medföra att vi inte kan genomföra köpet.

Ändamål: För att hantera personuppgifter till kontaktpersoner för våra företagskunder
Behandlingar som utförs:

 • Kommunicera med vår kontaktperson hos företagskunden

Personuppgifter som behandlas: Namn, e-post och telefonnummer.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse att utföra och administrera avtalet, utföra uppdrag och för redovisnings- och faktureringsändamål.

Hur hanterar vi personnummer?
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt telefonnummer.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration (bank, kortinlösen), IT- och molntjänster eller frakt och leverans. samt marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer). Vi kan även komma dela informationen med bl.a. rådgivare och revisorer.

I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan även lämna ut uppgifter till myndigheter samt banker. Till myndigheter har vi en rättslig förpliktelse att överföra personuppgifter i vissa fall. Banken behandlar dina personuppgifter vid t.ex. faktura eller delbetalning. Dessa bolag är själva personuppgiftsansvariga av dina personuppgifter.

Vad vi INTE kommer att göra med din data.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Tvåhjulsmästarna Piteå använder sig av IT-leverantörer som på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner behandlar och därmed överför vissa av dina personuppgifter utanför EU/EES. När vi överför dina uppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). När vi överför dina uppgifter utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att det görs i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Det innebär att överföringen kan grundas på exempelvis EU-kommissionens beslut, standardavtalsklausuler eller Privacy Shield. Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter eller om du vill ha en kopia av de lämpliga skyddsåtgärder vi har vidtagit är du välkommen att kontakta oss.

Hur är det med cookies?
Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbshop. Vi använder sessionscookies som är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger webbläsaren eller enheten. Sessionscookies sparar inga personuppgifter. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av funktionen i din webbläsares inställningar. Hur du stänger av cookies beror på vilken webbläsare du använder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
På Tvåhjulsmästarna Piteå behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Tvåhjulsmästarna Piteå har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Dina Rättigheter
Tillgång - Du har rätt till tillgång av dina uppgifter. Du kan begära en fysisk eller elektronisk kopia av de uppgifter vi har om dig och ytterligare information om behandlingen. Kontakta vår kundservice angående detta. Vi kommer därefter vilja säkerställa din identitet innan vi lämnar ut dina uppgifter.

Rättning och radering - Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade av oss t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Du har även rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter. Vi kan komma att behandla personuppgifterna även om du ha begärt dem rättade om det krävs enligt lag, eller annars för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.

Begränsning - Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Intresseavvägning - Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter när vi använt berättigande intresse som laglig grund. Vi måste påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Marknadsföring - Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet. Tänk på att du själv kan påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick genom att gå in och ändra via Mina sidor.

Dataportabilitet - Du har rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Detta om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på att samtycke eller fullgörande av avtal (kundklubb och köp). Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Ändringar/justeringar i policyn
Tvåhjulsmästarna Piteå har rätt att när som helst göra ändringar i den här integritetspolicyn. Om några väsentliga ändringar görs i integritetspolicyn informeras du som medlem i god tid innan ändringarna sker.

Kontakt
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter eller vill uppdatera, rätta eller radera uppgifterna vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss.

Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Denna integritetspolicy fastställdes av THM i Piteå AB den 20 mars 2021.